tlhIngan Hol mu'ghom
Advertisement

tlhIngan Hol

IPA pIqaD
/wɛʤ/ 


mI'

wej (Degh : 3 20px )


 1. (TKD 53,113,157)
  • vaghSaD wejvatlh loSmaH Soch
  (5,347 - TKD 53)
  • vaghSanID wejvatlh loSmaH Soch
  (5,347 - TKD 54)
  • wejvatlh loSmaH loS vI' vagh wej 'uj 'aD Duj
  (Length: 120M - BoP)
  • wejvatlh SochmaH vagh SaD cheb'a'mey ngI' Duj
  (Mass: 8.7KT lit. The ship has a weight of 375,000 cheb'a'. - BoP)

rar mu'meyvam

yImugh


Segh:mI'mey

*adverb*

Segh:tlhIngan Hol *adverbs*

wej

 1. (TKD 56,113,143)
  • wej vIlegh
  (I don't see him/her yet. - TKD 56)

yImugh

Advertisement