FANDOM


tlhIngan Hol

IPA pIqaD
/pʰox/ 

wot

Segh:tlhIngan Hol wotmey

poH

 1. (TKD 100,157)

yImughDIp

Segh:tlhIngan Hol DIpmey


poH (m.: poHmey)

 1. (TKD 100,157)
  • tera' poH jaj wa', jar wa', jaj loSDIch, DIS wa'-Hut-Hut-chorgh: HovpoHvetlh latlh nab yIHutlh
  (Save this Stardate: Sunday, January 4, 1998. - STX)

rar mu'meyvam

mu'meyvam yIlegh je

yImugh


poHmey

ago from now
jajmey

Days

Hu'

days ago

leS

days from now

jarmey

Months

wen

months ago

waQ

months from now

 • wejwen - three months ago
 • javwaQ - six months from now
DISmey

Years

ben

years ago

nem

years from now

 • wa'ben - last year; one year ago
 • cha'ben - two years ago
 • wa'nem - next year; one year from now
 • cha'nem - two years from now
poHmey

period of time

ret

time period ago

pIq

time period from now

 • cha' tup ret - two minutes ago
 • cha' tup pIq - two minutes from now