tlhIngan Hol mu'ghom
Advertisement

tlhIngan Hol

IPA pIqaD
/muɖ/ 


DIp

Segh:tlhIngan Hol DIpmey


muD (m.: muDmey?)

  1. (TKD 95,121)

yImugh

rar mu'meyvam

mu'meyvam yIlegh je


DIp

Segh:tlhIngan Hol DIpmey


muD

  1. (KGT 220,263)

yImugh

rar mu'meyvam

mu'meyvam yIlegh je

Hat

Advertisement