tlhIngan Hol mu'ghom
Advertisement

tlhIngan Hol

Hal

HIv + Duj


DIp

Segh:tlhIngan Hol DIpmey


HIvDuj  (HIvDujmey law')

  1. (KGT 216,234)

yImugh


Segh:veS

Advertisement